miércoles, 17 de agosto de 2016

Bolsas 2016-17Acábase de publicar nesta resolución e nesta web o novo procedemento de bolsas e axudas para estudos postobligatorios: Bacharelato, FP Básica, Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior, Ensinos Artísticos, Ensinos Deportivos, Estudos Militares Superiores e de Grao, Grao Universitario, Máster...


Prazos e web
 
O prazo é do 7 de agosto ao 3 de outubro de 2016 se vas realizar estudos non universitarios, ou ben, ata o 17 de outubro se vas realizar estudos universitarios.
Solicítase de forma online: aquí (para os estudos non universitarios) ou aquí (estudos universitarios), picando en ACCESO Ao SERVIZO ONLINE. Aquí tes unha estupenda guía para facelo.
 
Non fai falta presentar a bolsa o primeiro día, xa que non se resolven por orde de presentación. No caso de que non saibas que estudos vas facer o curso que vén, preséntaa no máis probable e logo só terás que modificar a bolsa. O importante é que presentes algunha solicitude no prazo establecido.
Lémbroche que na maioría das Universidades públicas (non privadas) non fai falta pagar a matrícula nun inicio se vas solicitar bolsa.

Tipos de bolsas e contías
 
Créanse distintas partidas de bolsas ás que poderás optar segundo os teus estudos, renda, domicilio e nota media do curso anterior: 
 • Bolsa fixa por renda: 1.500 €. Non se debe superar o limiar 1 de renda.
 • Bolsa básica: 200 € . Só para o caso de estudos non universitarios que non superen o limiar 3 de renda. É incompatible coa bolsa fixa por renda.
 •  Bolsa fixa por residencia: 1.500 €. Ademais de non superar o limiar 2 de renda, débese acreditar a necesidade de residir fose do domicilio familiar (+50 km.) sen ofrecerse a titulación na súa localidade (considérase domicilio familiar o que pertenza ou no que resida de forma habitual algún membro computable da unidade familiar).
 •  Bolsa variable (substitúe ás bolsas de material, transporte, salario, compensatoria,...): de 60 a 2.500 €. Depende da nota media e da renda do alumno, e ademais o importe exacto descoñécese xa que primeiro abonaranse as bolsas anteriores, e o resto repartirase entre os bolseiros segundo unha fórmula. O ingreso correspondente a esta parte variable das bolsas pódese realizar en dous momentos: cando che concedan a bolsa e a partir de marzo aproximadamente. Será necesario non superar o limiar 2 de renda.
 •  Bolsa de matrícula: aplícase só para estudos de Grao e Máster que non superen o limiar 3 de renda. Supón a exención do pago do prezo oficial dos servizos académicos correspondentes aos créditos matriculados. No caso dos estudantes de universidades privadas, esta bolsa será igual ao prezo mínimo establecido pola Comunidade Autónoma para un estudo coa mesma experimentalidad nunha Universidade pública desa mesma Comunidade Autónoma.

Rendemento académico mínimo esixido segundo os estudos
 
Atención, porque che darán a bolsa dependendo do estudo cursado e doutros requisitos: limiar de renda, rendemento académico e domicilio.

    1º Bacharelato: 5.5 de nota media en 4º de ESO (para calcular a media contan por igual todas as materias).
    2º Bacharelato: suspender só unha materia en 1º de Bacharelato.
    1º Ciclo de Grao Medio: 5 de nota media en 4º de ESO (para calcular a media contan por igual todas as materias) ou proba de acceso.
    2º Ciclo de Grao Medio: superar polo menos un número de módulos que supoñan o 85% das horas totais de 1º de Ciclo.
    1º Ciclo de Grao Superior: 5?5 de nota media en 2º de Bacharelato (para calcular a media contan por igual todas as materias), proba ou curso de acceso.
    2º Ciclo de Grao Superior: superar polo menos un número de módulos que supoñan o 85% das horas totais de 1º de Ciclo.
    1º Grao Universitario:
        Para obter unha bolsa de matrícula: 5.5 de nota media en selectividade (sen contar a fase específica), no Ciclo de Grao Superior (para calcular a media contan por igual todos os módulos dos dous cursos), proba ou curso de acceso.
        Para obter unha bolsa fixa e/ou variable: 6.5 de nota media en selectividade (sen contar a fase específica), no Ciclo de Grao Superior (para calcular a media contan por igual todos os módulos dos dous cursos), proba ou curso de acceso.
    2º Grao Universitario e posteriores:
        Para obter unha bolsa de matrícula:
            Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas: aprobar nos últimos estudos cursados o 90% dos créditos matriculados (sen ter en conta a nota).
            Ciencias da Saúde: aprobar nos últimos estudos cursados o 80% dos créditos matriculados (sen ter en conta a nota).
            Ciencias: aprobar nos últimos estudos cursados o 65% dos créditos matriculados (sen ter en conta a nota).
            Arquitectura e Enxeñerías: aprobar nos últimos estudos cursados o 65% dos créditos matriculados (sen ter en conta a nota).
        Para obter unha bolsa fixa e/ou variable:
            Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas: aprobar nos últimos estudos cursados o 100% dos créditos matriculados, ou ben, o 90% cunha nota media de 6.5 nas materias superadas.
            Ciencias da Saúde: aprobar nos últimos estudos cursados o 100% dos créditos matriculados, ou ben, o 80% cunha nota de 6.5.
            Ciencias: aprobar nos últimos estudos cursados o 100% dos créditos matriculados, ou ben, o 80% cunha nota de 6.
            Arquitectura e Enxeñería: aprobar nos últimos estudos cursados o 85%, ou ben, o 65% cunha nota de 6.
    1º Máster: 6.5 ó 7 de nota media, segundo habilite o máster para o exercicio dunha profesión regulada ou non, respectivamente.
    2º Máster: ademais do anterior, superar todos os créditos de primeiro.

Como comprobarás, se vas estudar na Universidade os requisitos para solicitar unha bolsa variable son maiores que para a bolsa de matrícula, polo que poderán concederche a "matrícula gratuíta" pero quizais non chegues a obter unha axuda económica (por exemplo, se ademais de cumprir o requisito económico, tes un 6.4 de media na nota de acceso á Universidade poderás obter matrícula gratuíta pero non para transporte, material, gastos, residencia,...).
Ademais, débese devolver a bolsa se non aprobas o 50% de materias, módulos ou créditos (40% no caso de universitarios de Ciencias, ou ben, de Arquitectura e Enxeñería).

Aclaración
 
Este artigo é unha síntese non oficial. O Ministerio de Educación podería modificar ou aclarar a información que aquí aparece. Por iso, recoméndase comprobar a información nas seguintes ligazóns.


    Portal de bolsas. (vía MECD).
    Web oficial informativa sobre bolsas de estudos postobligatorios. (vía MECD).
    Guía para presentar a bolsa (vía DUBIDAS BOLSAS MEC).
    Preguntas frecuentes sobre os requisitos económicos (vía BOLSAS Ao ESTUDO).
    BOLSAS MECD, que debes saber das axudas ao estudo (vía YAQ).

lunes, 18 de julio de 2016

Becas MEC curso 2016/2017

El BOE de 16 de julio publica el Real Decreto 293/2016, de 15 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2016-2017, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
Las cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general para las enseñanzas indicadas en los párrafos a) a j) del artículo 2.1 que se podrán percibir en los supuestos previstos en este real decreto serán las siguientes:
a) Cuantía fija ligada a la renta del solicitante: 1.500 euros.
b) Cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso: 1.500 euros. No obstante, en ningún caso, dicha cuantía podrá superar al coste real de la prestación.
c) Beca básica: 200 euros.
d) Cuantía variable: Su importe mínimo será de 60 euros.


http://www.becasalestudio.com/guia-becas-mec-requisitos-economicos


Para leer el R. Decreto. Decreto Becas MEC curso 2016/2017

sábado, 25 de junio de 2016

Acceso e admisión á Formación Profesional en Galicia para o curso 2016/2017

 


 
Prazos de presentación de solicitudes
 
 • Período ordinario: do 27 de xuño ao 5 de xullo
 • Período extraordinario: do 5 ao 8 de setembro
   
 
 
Procedemento para a solicitude
 
A solicitude deberá realizarse obrigatoriamente mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.
Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.

 • Instrucións sobre como realizar a solicitude web (Pendente de publicación)
 • A solicitude web realizarase na seguinte ligazón: Solicitude (Pendente de publicación)
 
Información e documentación

viernes, 6 de mayo de 2016

Matrícula e bolsas para estudiar nas Universidades do SUG
Otras becas from Charo Lorenzo

Fonte: SIOPE. UVIGO 

PAU, preinscripción e NERTA

Presentación sobre as PAU:Preinscripción e acceso á universidade:
Preinscripción que es eso y como se usa from Charo Lorenzo


 Instruccións sobre o NERTA


http://tv.uvigo.es/es/video/mm/28475.html
 Fonte: SIOPE. UVIGO.

Plazos de preinscripción nas Universidades do Estado.

http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/acceso-grados/indice-distritos-universitarios.html


A Universidade de Alicante pon ao alcance de todos os estudantes un páxina con enlaces directos e información sobre a preinscrición nas diferentes universidades españolas.

  Neste outro enlace tamén podedes atopar información sobre o proceso de admisión en todas as universidades españolas.  
Que graos existen en España? Test

El País  ofrecenos esta ferramenta para valorar  os nosos coñecementos sobre os diferentes graos que existe no Estado. Se ben os graos clásicos seguen ahí nos últimos anos o catálogo ampliouse moitísimo e, as veces, con titulacións que nos parecen ata surrealistas polo seu nome.
Animámovos a  xogar e poñer á proba os vosos coñecementos  "universitarios".


http://verne.elpais.com/verne/2015/06/26/articulo/1435331510_320862.html

jueves, 5 de mayo de 2016

Probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores 2016

A Consellería publicou a convocatoria de probas de acceso para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente, e cumpran 19 anos no ano 2016, ás ensinanzas artísticas, para o curso 2016/2017. 

 
Prazo de inscrición para realizar a proba: Do 29 de abril ao 30 de maio de 2016

Lugares de inscrición: na secretaría dos seguintes centros. 

– Conservatorio Superior de Música da Coruña.
– Conservatorio Superior de Música de Vigo.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón de Lugo.
– Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense.
– Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
– Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

Para a formalización da inscrición os centros superiores facilitaranlle ás persoas interesadas o modelo de solicitude. Unha vez cuberto entregarase unha única instancia na secretaría do centro, xunto cunha copia compulsada do DNI, NIE ou pasaporte. 

Data, lugar e horario da proba: A proba de acceso realizarase o día 6 de xuño ás 9.00 horas no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela, de acordo co seguinte horario:
– 9.00 h: presentación.
– Das 9.30 ás 10.30 h: Lingua Estranxeira (inglés ou francés).
– Das 10.30 ás 11.30 h: Lingua Castelá e Literatura.
– Das 12.00 ás 13.00 h: Lingua Galega e Literatura.
– Das 13.00 ás 14.00 h: Filosofía e Cidadanía ou Historia da Filosofía.
– Das 16.00 ás 17.00 h: Historia de España ou Ciencias para o Mundo Contemporáneo.


Acceso e admisión nas Ensinanzas Superiores de Arte Dramática para o curso 2016/2017


http://www.esadgalicia.com/glg/probas_acceso.php?id=10&tit=Inscrici%F3n
A Resolución do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2016/17.
 • Inscrición para realizar as probas: A inscrición farase na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, no prazo comprendido entre o 29 de abril e o día 14 de xuño, ambos incluídos.
REQUISITOS DE ACCESO:

 • Título de Bacharelato ou Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • No caso de ter materias pendentes de bacharelato é posible realizar as probas e matricularse provisionalmente nas ensinanzas, tendo ata o inicio de curso (comezos de setembro) prazo para acreditar a obtencióndo título de Bacharelato. 

PROBAS:

- Proba común a todas as especialidades:

 •  Análise dun fragmento dunha obra literaria. 
 •  Análise dun fragmento dun ensaio teatral. 

- Proba específica según especialidades:


 • INTERPRETACIÓN:  1) Traballo en grupo. 2) Traballo de interpretación. 3) Entrevista persoal.
 • DIRECCIÓN DE ESCENA E DRAMATURXIA: 1) Proposta de escenificación sobre unha escena extraída das obras de lectura obrigatoria. 2) Escrita dunha escena ou texto a partir dunha situación dramática. 3) Comentario dun texto relacionado coa dirección escénica e a dramaturxia. 4) Proba de dirección de actores. 5) Entrevista persoal.
 • ESCENOGRAFÍA: 1) Realización dun debuxo do natural. 2) Realización dun deseño de escenografía a partir dun texto proposto. 3) Comentario dun texto relacionado coa escenografía. 4) Entrevista persoal.

Acceso e admisión nas Ensinanzas Superiores de Música para o curso 2016/2017


Resolución do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2016/17.

 • A inscrición farase na secretaría dos conservatorios superiores de música de Galicia, no prazo comprendido entre o 29 de abril  e o día 6 de xuño, ambos incluídos.