martes, 9 de diciembre de 2014

Necesidades Educativas Especiais na ESO

Dada a progresiva complexidade do currículo da Etapa Secundaria, sen perder de vista a adaptabilidade do currículo basee ás capacidades propias dos alumnos que cursan estas ensinanzas, procede a elaboración dun currículo especialmente deseñado que, partindo dos niveis de desenvolvemento e adquisicións dos alumnos con necesidades educativas especiais permanentes, garanta a continuidade da súa formación, ordenando os obxectivos e contidos para conseguir progresivamente a mellor integración social e laboral.

Este documento foi elaborado por profesionais do CREENA expertos na atención ao alumnado con minusvalidez psíquica. É froito da súa experiencia e dedicación como asesores e orientadores nos institutos de secundaria e como colaboradores na formación permanente do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica destes centros.

A GUÍA quere proporcionar ao profesorado de Secundaria información abondo sobre as necesidades educativas do alumnado con minusvalidez psíquica e axudar no proceso de planificación da resposta educativa máis adecuada en cada caso.

Descargar

No hay comentarios:

Publicar un comentario